Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.eskoda-shop.cz. (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

All Association DE s.r.o., se sídlem Chudenická 1061/26, 10200 Praha 15

IČ: 11994746

DIČ: CZ11994746                                     

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 357614

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

adresa pro doručování: All Association DE s.r.o., Šluknovská 1/2, 40801, Rumburk (areál autoservisu Starlak)

telefonní číslo:+420775145315, +420776405700

kontaktní e-mail:info@eskoda-shop.cz

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 

  1. 1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.          Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně) :

-        identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, pohlaví,přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

-        kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa.

  1. 2.       ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.          Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky (event. v rámci kontaktního formuláře), případně při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

2.2.          Na jakém základě a pro jaké účelyzpracováváme vaše osobní údaje?

-        Osobní údaje zadané při poptávání(zejména prostřednictvím kontaktního formuláře) aobjednávání zboží můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření aplnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží. Dále můžeme tyto údaje zpracovávatna základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností(zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

-        Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy avýlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

-        Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasuvyužít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží obdobného tomu, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

-        Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

2.3.          Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci poptávání a objednávání zboží nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlasse zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet zboží obdobné tomu, které vám bylo prodáno.

  1. 3.       VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1.          Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

-        prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

-        telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

-        písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

-        v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2.          Právona přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

-        účel zpracování;

-        kategorie zpracovávaných osobních údajů;

-        příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

-        doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3.          Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4.          Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5.          Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

-        osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

-        jste odvolali souhlas se zpracováním;

-        jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

-        osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6.          Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

-        popíráte přesnost svých osobních údajů;

-        je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

-        jižvaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

-        vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7.          Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8.          Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů(http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 

  1. 4.       SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.          Kdovaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

Vaše osobní údaje zpracovává zejména:

-        Česká pošta, s.p., IČO 47114983;

-        PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798;

-        Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306;

-        DHL International (Czech Republic), s.r.o., IČO: 48534552;

-        e-BAAN Net s.r.o., IČO: 26867257;

4.2.          Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

  1. 5.       SOUBORY COOKIES

5.1.          Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní.Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5.2.          Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

-        cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu;jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

  • nezbytné cookies –umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
  • výkonnostní cookies –slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní.

Tyto Zásadyjsou platné a účinné od Klikněte sem a zadejte datum. 


 Zde jsme vycházeli z informací uvedených na Vašich webových stránkách, v případě potřeby lze změnit.

 Je pravděpodobné, že se změní i legislativa na vnitrostátní úrovni, a tak ji bude potřeba zde po nabytí účinnosti uvést.

 Zde jsme uvedli výčet informací, které obvykle budete získávat a používat. Tento výčet můžete upravit (některé údaje přidat nebo naopak vyjmout), jedná se však pouze o demonstrativní (příkladný) výčet, tzn. nemusí obsahovat úplně všechny údaje, které můžetev souvislosti s fungováním Vašeho e-shopu získat.

 Na rozdíl od ustanovení o odrážku níže je zasílání obchodních sdělení (týkajících se obdobného plnění, které si u Vás objednali) na e-mail stávajících zákazníků v souladu s tzv. oprávněným zájmem, ke kterému nepotřebujete souhlas zákazníka. Zákazník by však měl mít možnost zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout (zejména prostřednictvím „odhlašovacího“ odkazu, který by měl být součástí obchodních sdělení).

 Na všechny další situace se uplatní toto ustanovení.

Dovolujeme si upozornit, že souhlasem s využitím osobních údajů nemůžete podmiňovat uzavření smlouvy se zákazníkem.

 Jedná se o náš návrh způsobů odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, v případě potřeby můžete změnit.

 Zde je potřeba identifikovat veškeré příjemce osobních údajů Vašich zákazníků – zejména zpracovatele.K využití zpracovatelů osobních údajů dochází v případě, že (i pouze část) zpracování osobních údajů za Vás provádí někdo jiný, např. externí společnost nebo osoba (nikoliv Váš zaměstnanec). Zpracovateli tak mohou být dodavatelé systémů na evidenci a řízení vztahů se zákazníky (CRM, cloudové úložiště či jiný software k ukládání kontaktů či zakázek), správci e-mailových kampaní a marketingu, dopravci, externí účetní apod.

 29.10.2018

Hledáte náhradní díl a nenašli jste ho?
Neváhejte a zavolejte, nebo napište. Rádi Vám poradíme.
Pro 100% správnost dílu uvádějte prosím VIN vozu.
tel.: 775145315
mail: info@eskoda-shop.cz.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 6229 e-shop systém banan.cz
Čeština Angličtina Němčina